Hướng dẫn cài đặt thư mục chứa game cho ứng dụng

Khi chạy ứng dụng bạn gặp lỗi sau:

Bạn vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới

B1:

B2:

B3:

B4:

B5:

B6:

B7:

B8: